Polityka prywatności

 1. Informacja dla Klientów dotycząca ochrony danych osobowych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych wskazanych w umowie (a w przypadku udzielonej zgody – w treści zgody) jest Zbigniew Fidkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Nieruchomości FIDKOWSCY Zbigniew Fidkowski, ul. Powstańców Śląskich 1, 45-086 Opole, e- mail: [email protected]

 2. Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
  • umowy – w celu jej zawarcia i realizacji (art. 6 ust. 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO),
  • zgody – w celu w niej wskazanym (rozpowszechnianie wizerunku, przesłanie informacji handlowej drogą elektroniczną) (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO). Ponadto Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celach archiwalnych (dowodowych) oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – będących realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 3. Pani/ Pana dane wynikające z umowy przetwarzane będą tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody, a po cofnięciu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, ich niepodanie spowoduje, że zawarcie umowy będzie niemożliwe. Podanie danych osobowych w celu udzielenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolne.

 5. Pani/Pana dane wskazane w umowie mogą być ujawnione innym podmiotom: osobom współpracującym – fotografom, firmie zapewniającej obsługę rachunkowo-księgową, informatykom, firmie hostingowej, dostawcom oprogramowania, firmom świadczącym usługi polegające na wydruku zdjęć i fotoobrazów, kurierom, prawnikom – na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe w postaci wizerunku – wyłącznie w przypadku udzielenia zgody na jego rozpowszechnianie – będą przekazywane szerokiemu gronu odbiorców – w szczególności osobom odwiedzającym stronę internetową Administratora i konto na profilu społecznościowym Administratora. Pozostałe dane osobowe zawarte w klauzuli zgody na rozpowszechnianie wizerunku nie będą przekazywane innym odbiorcom.

 6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 7. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Co do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na szczególną Pani/Pana sytuację. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub listownie na adres Administratora.

 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.